• kolonie językowe 2015
  • obozy językowe
  • obozy językowe za granicą
  • angielski w Londynie
  • kolonie dla dzieci
  • Obozy językowe za granicą

Warunki uczestnictwa kolonie i obozy

1. LEKTOR oświadcza, że posiada zezwolenie na świadczenie usług turystycznych (nr 610/4) oraz gwarancje ubezpieczeniowe przewidziane ustawą o usługach turystycznych z dnia 29.08.97r. i zobowiązuje się do organizacji obozów/kolonii zgodnie z ofertą, warunkami uczestnictwa i danymi z karty zgłoszeniowej.

2. Zawarcie umowy następuje po zapoznaniu się z poniższymi warunkami uczestnictwa, wypełnieniu karty zgłoszeniowej (umowy) oraz po wpłaceniu pierwszej raty opłaty za wyjazd przez uczestnika lub jego prawnego opiekuna.

3. Aby zostać uczestnikiem obozu/kolonii  należy dostarczyć na adres LEKTORA wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz dokonać wpłaty na konto LEKTORA należności za obóz/kolonię. Należy również w przypadku obozów i kolonii językowych przesłać lub wypełnić na naszej stronie internetowej test kwalifikacyjny, który należy rozwiązać samodzielnie, aby zapewnić sobie miejsce w grupie na swoim poziomie zaawansowania. Należy też potwierdzić chęć udziału w wycieczce fakultatywnej.

4. Opłatę za obóz/kolonię należy wnieść w następujących ratach: I ratę 500 zł przy zapisie, II ratę  na 3 tygodnie przed rozpoczęciem turnusu. Po otrzymaniu pełnej opłaty LEKTOR prześle na adres mailowy uczestnika skierowanie na obóz/kolonię z adresem ośrodka i danymi dotyczącymi dojazdu. Opłat należy dokonywać na:

LEKTOR Travel sp. z o.o
ul. Oławska 25
50-123 Wrocław

Nr konta: 33160014621844503130000001

5. Dojazd z grupą z Wrocławia lub innego miasta należy zadeklarować wpłacając razem z I ratą (500 zł)  opłatę za dojazd  (cena zależy od miasta z którego będzie organizowany dojazd grupowy). 

6. Wycieczkę fakultatywną  należy opłacić razem z opłatą za wyjazd najpóźniej w pierwszym dniu pobytu. Dodatkowo na każdą wycieczkę zagraniczną należy wziąć ze sobą pieniądze na wstępy w euro - szczegóły w ofercie. Chęć uczestnictwa należy koniecznie zaznaczyć w karcie zgłoszeniowej, brak odpowiedzi oznacza że uczestnik nie weźmie udziału w wycieczce. Dotyczy to również nauki wspinaczki, kursu windsurfingu, żeglarstwa lub tenisa.

7. Rezygnacja z udziału w obozie/kolonii wymaga formy pisemnej. Uczestnik ponosi następujące koszty w przypadku odstąpienia od umowy:
do 30 dni przed wyjazdem 50 zł,
od 29 do 21 dnia przed wyjazdem 30 % ceny imprezy,
od 20 do 15 dnia przed wyjazdem 50 % ceny imprezy,
od 14 do 4 dnia przed wyjazdem 80% ceny imprezy,
w terminie krótszym niż 4 dni lub w przypadku nie stawienia się na zbiórkę 100% ceny imprezy

8. LEKTOR nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez uczestnika rzeczy osobistych w szczególności za telefony komórkowe, aparaty fotograficzne i pozostały wartościowy sprzęt i ich eksploatację przez innych uczestników kolonii/obozu. LEKTOR nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie trwania obozu/kolonii, które powstały wskutek działania przyczyn od niego niezależnych, tj. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki oraz inne siły wyższe a także wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków czy utraty zdrowia w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą ubezpieczyciela.

9. Uczestnik obozu/kolonii zobowiązuje się brać udział w całym programie wyjazdu, stosować się do poleceń wychowawców, lektorów i ratownika, kąpać się w morzu, jeziorze, basenie wyłącznie pod nadzorem wychowawcy i ratownika w miejscach do tego wyznaczonych, przestrzegać regulaminu ośrodka i pokryć ewentualne szkody, zaistniałe wskutek swojego działania na jego terenie lub w innych miejscach, nie przeszkadzać innym w wypoczynku, nie palić papierosów, nie pić alkoholu, nie zażywać narkotyków oraz utrzymywać pokoje w porządku i czystości. W przypadku naruszenia powyższych punktów w skrajnych przypadkach uczestnik może zostać wydalony z obozu/kolonii bez zwrotu opłaty za obóz/kolonię. Wszelkie koszty związane z powrotem obciążają uczestnika lub jego opiekuna prawnego.

10. Uczestnik lub jego prawny opiekun wyraża zgodę na wykorzystywanie przez LEKTORA danych osobowych w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.

11. Uczestnik lub jego prawny opiekun wyraża zgodę na umieszczenie przez LEKTORA grupowych zdjęć z uczestnikiem na stronie internetowej LEKTORA i w katalogu z ofertą kolonii/obozów LEKTORA.

12. Ewentualne reklamacje należy składać w formie pisemnej do siedmiu dni po zakończeniu obozu/kolonii.

13. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

14. Wszelkie spory mogą być rozstrzygane w sądzie Powszechnym we Wrocławiu.