• kolonie językowe 2015
  • obozy językowe
  • obozy językowe za granicą
  • angielski w Londynie
  • kolonie dla dzieci
  • Obozy językowe za granicą

Test kwalifikacyjny- obóz językowy - angielski

UWAGA!

Warunkiem przyjęcia na obóz językowy jest przysłanie testu razem z kartą zgłoszeniową. W przypadku zbyt późnego dostarczenia testu może się okazać, że nie ma już miejsca w grupie na danym poziomie zaawansowania.

Test należy wypełniać samodzielnie bez posługiwania się dodatkowymi materiałami. Należy wypełnić tylko to, co się potrafi. Już niewielka wiedza wystarczy, aby brać udział w obozie.
Nie przyjmujemy osób, które nigdy nie zetknęły się z językiem...

 

 

 

  I. Co się w tej chwili dzieje? (present continuous) Ułóż pełne zdania używając słów w nawiasach:

What’s happening right now? (present continuous) Write sentences using the words in brackets:

 

 

  II. Wstaw czasowniki w nawiasach w odpowiedniej formie czasu present simple.

Put the verbs in brackets into the correct form of the present simple.

 

 

  III. Present simple czy present continuous?

Present simple or present continuous?

 

 

  IV. Wstaw czasowniki w nawiasach w odpowiedniej formie czasu przeszłego past simple.

Put the verbs in brackets into the correct form of the past simple.

 

 

  V. Wstaw czasowniki w nawiasach w odpowiedniej formie czasu present perfect.

Put the verbs in brackets into the correct form of the present perfect:

 

 

  VI. Wstaw czasowniki w nawiasach w odpowiedniej formie czasu past simple lub present perfect.

Put the verbs in brackets into the correct form of the past simple or the past continuous:

 

 

  VII. Wstaw czasowniki w nawiasach w odpowiedniej formie czasu past simple lub past continuous.

Put the verbs in brackets into the correct form of the past simple or the past continuous.

 

 

  VIII. Wymyśl i dopisz drugą część zdań tak, aby były one poprawne gramatycznie (first and second conditional).
Complete the sentences with first or second conditional.

 

 

  IX. Wstaw odpowiedni przyimek tak, by utworzyć phrasal verb pasujący do kontekstu.

Write the correct preposition and form correct sentences.

 

 

  X. Zapisz zdania w stronie biernej (passive voice).

Rewrite the sentences in passive voice.

 

 

  XI. Zamień na mowę zależną (reported speech).

Rewrite the sentences in reported speech.

 

 

  XII. Uzupełnij zdania używając słów w nawiasie w odpowiedniej formie.
Use the correct form of the words in brackets to complete the sentences.

 

 

  XIII. Proszę odpowiedzieć na pytania w minimum 4 zdaniach.

Answer the following questions in at least 4 sentences.