• kolonie językowe 2015
  • obozy językowe
  • obozy językowe za granicą
  • angielski w Londynie
  • kolonie dla dzieci
  • Obozy językowe za granicą

Warunki uczestnictwa-kursy zagraniczne

 
Umowa zostaje zawarta pomiędzy Klientem wskazanym w karcie zgłoszeniowej a LEKTOR Travel sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Oławskiej 25 (licencja organizatora turystyki nr wpisu 610/4).
1. Przedmiotem umowy jest organizacja wyjazdu Klienta na kurs językowy za granicę przez LEKTORA.
2. Umowa zostaje zawarta w momencie wypełnienia karty zgłoszeniowej (umowy) i po wpłacie depozytu.
3. Zobowiązania LEKTORA:
a) rezerwacja wybranego przez Klienta kursu na podstawie ofert w katalogu i zgodnie z danymi zawartymi w karcie zgłoszeniowej oraz nadzorowanie jego właściwej realizacji przez zagraniczną szkołę językową,
b) sporządzenie wstępnego kosztorysu kursu,
c) wykupienie przejazdu i polisy ubezpieczeniowej (na życzenie Klienta),
d) niezwłoczne dokonanie przelewu należności za kurs na konto wybranej szkoły zagranicznej po otrzymaniu od Klienta całej kwoty (depozyt + reszta opłaty zgodnie z danymi w katalogu),
e) sporządzenie ostatecznego rozliczenia kursu zgodnie z kursem waluty (sprzedaż dewiz) zastosowanym przez bank w chwili przelewu za granicę i zwrot ewentualnej nadpłaty,
f) dostarczenie Klientowi wszystkich dokumentów przekazanych przez zagraniczną szkołę językową, niezbędnych do wyjazdu na kurs zgodnie ze świadczeniami zamówionymi przez Klienta i potwierdzonymi do realizacji przez zagraniczną szkołę.
4. Zobowiązania Klienta:
a) dostarczenie LEKTOROWI wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej,
b) wpłacenie na konto LEKTORA depozytu rezerwacyjnego w wysokości 1200 zł,- (depozyt jest częścią opłaty za kurs),
c) wpłacenie pozostałej należności za wyjazd na podstawie kosztorysu wstępnego otrzymanego od LEKTORA nie później niż na 4 tygodnie przed datą wyjazdu, jeżeli nie ustalono tego inaczej z LEKTOREM. Jeżeli Klient nie dokona wpłaty w ustalonym terminie może stracić rezerwację miejsca na kursie oraz depozyt, a także może dojść do anulowania rezerwacji biletu na przejazd,
d) uregulowanie ewentualnie zaistniałej niedopłaty po otrzymaniu od LEKTORA ostatecznego rozliczenia kursu,
e) Klient oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu wyjechać i uczestniczyć w wybranym przez siebie kursie zagranicznym oraz że posiada ważny paszport.
5. Pozostałe warunki:
a) Całkowita należność za wyjazd obejmuje:
- opłatę za kurs (zgodnie z danymi w katalogu),
- opłatę za przejazd i ubezpieczenie (na życzenie Klienta),
- opłatę administracyjną - 300 zł,
b) Wpłat należy dokonać na konto:  33160014621844503130000001
c) Jeżeli Klient chce zmienić termin wyjazdu na kurs, rodzaj kursu i inne warunki kursu, może zostać obciążony ewentualnymi kosztami poniesionymi przez LEKTORA, przewoźnika i zagraniczną szkołę; wszelkie zmiany Klient powinien zgłosić na piśmie,
d) Rezygnacja z udziału w kursie wymaga formy pisemnej. Klient ponosi następujące koszty w przypadku odstąpienia od umowy: do 42 dni przed wyjazdem 200 zł, od 41 do 21 dnia przed wyjazdem 600 zł, od 20 do 8 dnia przed wyjazdem 1200 zł, od 7 dnia przed wyjazdem nie przysługuje zwrot kosztów. Klient ponosi dodatkowo również koszty anulacyjne danej szkoły zagranicznej, koszty anulacji biletu według warunków przewoźnika,
e) Wszelkie uwagi i zastrzeżenia na temat przebiegu kursu i pobytu za granicą należy niezwłocznie zgłaszać zagranicznej szkole językowej. W przeciwnym razie nie będą one uwzględniane po zakończeniu kursu. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać LEKTOROWI na piśmie w terminie do 7 dni od dnia zakończenia kursu. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.
f) LEKTOR nie ponosi odpowiedzialności za:
- niewłaściwą realizację przejazdu przez przewoźnika (utrata bagażu, opóźnienie w podróży i inne szkody),
- utratę przez Klienta rzeczy osobistych (dokumenty, pieniądze i inne rzeczy),
- koszty leczenia i nieszczęśliwe wypadki w czasie kursu (umożliwiamy zawarcie ubezpieczenia),
- działanie siły wyższej, warunki atmosferyczne, konflikty międzynarodowe, strajki i inne niezależne od LEKTORA przyczyny, które mogą wpłynąć na realizację i przebieg kursu,
- niewpuszczenie Klienta do kraju wyjazdu przez służby celne lub imigracyjne i nieuczestniczenie z tego powodu w kursie języka (LEKTOR przekaże Klientowi wszystkie niezbędne dokumenty wydane przez zagraniczną szkołę).
g) Klient zobowiązany jest do przestrzegania prawa obowiązującego w kraju pobytu oraz regulaminu szkoły (w przypadku ich naruszenia może być usunięty z kursu bez zwrotu opłaty za niewykorzystanie świadczenia) i do pokrycia ewentualnych materialnych szkód zaistniałych z jego winy podczas trwania kursu.
h) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Lektora.
i) Umową sporządzono w 2 jednakowych egzemplarzach, po jednym dla Klienta i Lektora.
j) LEKTOR Travel spzoo informuje, że:
- Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Lektor Travel spzoo z siedzibą przy ul. Oławskiej 25, 50-123 Wrocław.
- Celem zbierania danych jest realizacja usługi określonej przez klienta.
- Odbiorcami danych osobowych w celu realizacji usługi są także lektorzy realizujący zajęcia oraz zewnętrzna firma prowadząca księgowość na zlecenie Lektora oraz zewnętrzne firmy administrujące systemami informatycznymi potrzebnymi do przeprowadzenia kursów i kolonii/obozów na zlecenia Lektor Travel.
- Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Każda osoba, która korzysta z usług LEKTOR Travel w celu realizacji usługi podaje następujące dane osobowe:
- Imię i nazwisko – jako podstawowa informacja identyfikacyjna.
- Telefon kontaktowy – w celu przekazywania informacji związanych bezpośrednio z bieżącą realizacją usługi, którą dana osoba jest zainteresowana.
- E-mail kontaktowy – w celu przesyłania informacji w sprawach organizacyjnych oraz kolejnych propozycji związanych z nauką języka obcego.
- Wiek - informacja konieczna do właściwej kwalifikacji do odpowiedniej grupy.
- Adres zamieszkania – w celu wystawienia faktury za usługę.
- Pesel - w celu wykupienia polisy ubezpieczeniowej i udzielenia pomocy medycznej podczas trwania kursu
- Informacje o stanie zdrowia, przebytych chorobach, przyjmowanych lekach i przebytych szczepieniach - w celu udzielenia pomocy medycznej podczas trwania kursu/obozu

Podanie tych danych jest obowiązkowe i zgodne z obowiązującymi przepisami w celu realizacji usługi.